ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

Керівник - Л.М.Єна, доктор мед. наук

З 1977 по 1997 р.р. відділом, який в минулому називався довготривалих клінічних досліджень, керував доктор мед. наук, професор А. В. Токар, лауреат Державної премії України.

Відділ проводить наукові дослідження в таких напрямках:

· клінічна кардіологія: вивчення патогенезу (системна та інтракардіальна гемодинаміка, ураження органів-мішеней, їх прогресування і зворотний розвиток, нейрогормональна регуляція, порушення метаболізму і гемостазу, кардіо-церебральні взаємовідношення при артеріальній гіпертензії та її церебральних ускладненнях), діагностики і терапії артеріальної гіпертензії в похилому і старечому віці;

· клініко-епідеміологічні дослідження: вивчення розповсюдженості артеріальної гіпертензії, її факторів ризику, кардіо-церебральних ускладнень в різних регіонах Україны;

· фармако-епідеміологічні дослідження: в фармакоепідеміологчних дослідженнях вивчення вживання антигіпертензивних препаратів, розробка шляхів диференційованої антигіпертензивної терапії, немедикаментозних методів лікування в умовах старечої поліморбідності;

· біологічний вік: розробка моделей біологічного віку людини, вивчення на цій основі темпів старіння в популяціях, професійних групах, при різних видах вікзалежної патології.

Основні результати досліджень:

Встановлені вікові особливості порушень в системній, інтракардіальній церебральній та нирковій гемодинаміці у хворих на артеріальну гіпертензію, визначено характер взаємовідносин між тяжкістю гіпертензії, центральногемодинамічними зрушеннями та змінами регіонального кровообігу Оцінена роль вікового фактору та виду патологї (систоло-діастолічна та ізольована систолічна гіпертензія) в характері порушень системної, регіональної гемодиніміки, мікроциркуляції, функціонального стану та пружнов`язких характеристик артеріальної системи.

Вивчені особливості порушень нейрогормональної регуляції, зокрема систем ренін-ангіотензин-альдостерон, гіпофіз-наднирки, простагландинова (в тому числі гормон-рецепторних взаємовідносин), порушень електролітного балансу, ліпідного спектру крові, оксидативного стресу, морфо-функціонального стану клітинних мембран, порушень коагуляційного гемостазу та фібринолізу у взаємозв'язку з системними гемодинамічними зрушеннями та ураженням органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію старших вікових груп.

Встановлені закономірності формування гіпертензивного серця у хворих похилого та старечого віку, визначені гемодинамічні фактори, що зумовлюють розвиток певних типів гіпертрофії лівого шлуночка . Визначені особливості порушень електрогенезу, електричної нестабільності міокарда в залежності від характеру артеріальної гипертензії, типа гіпертрофії серця.

Вивчена ефективність, безпечність, патогенетична обгрунтованість антигіпертензивних препаратів з різними механізмами дії, а також немедикаментозних методів лікування з точки зору іх впливу на системну і регіонарну гемодинаміку, морфо-функціональний стан серця та артерій, метаболізм ліпідів і ліпопротеінів, перекисне окислення ліпідів, електролітний баланс, систему гемостаза.

В клініко-епідеміологічних дослідженнях вивчається розповсюдженість артеріальної гіпертензії, її факторів ризику, кардіо-церебральних ускладнень в різних регіонах України.

В фармако-епідеміологічних дослідженнях вивчено поєднання артеріальної гіпертензії з іншими видами вік-залежної патології, визначені регіональні особливості, виділені групи типового поєднання певних нозологій у хворих літнього віку, сформульована концепція клініко-терапевтичних груп, лікування яких потребує розробки специфічних стандартів лікування в умовах старечої поліморбідності. Проводяться дослідження щодо вживання антигіпертензивних препаратів, робиться експертиза обгрунтованості тих чи інщих видів лікування в залежності від профілю поліморбідності.

Сформульована концепція розробки батарей тестів для визначення біологічного віку, розроблені моделі біологічного віку людини різного цільового призначення. На основі визначення біологічного віку визначені темпи старіння популяцій, при роботі з різними професійними групами – вплив патологічних чинників хімічної природи, іонізуючої радіації, психолоічного стресу на темпи старіння. Проаналізовано звязок між біологічним віком та різними видами вік-залежної патології.

Методики досліджень:

ехокардіографія; передсердна та шлуночкова векторкардіографія; атріальна та вентрикулярна ЕКГ високого розрішування; добове моніторування артеріального тиску; холтеровське моніторування ЕКГ; варіабельність серцевого ритму; швидкість поширення пульсової хвилі; велоергометрія; ліпідний спектр крові; коагуляційний гемостаз та фібріноліз; визначення біологічного та кардіпульмонального віку; кліініко-епідеміологічні дослідження; фармако-епідеміологічні дослідження.

Контактні телефони: (044) 254-15-66, 254-15-40, 254-15-35

Про сектор клінічної геронтології та геріатрії