2010 г., 19 том - Содержание

V Национальный конгресс геронтологов и гериатров Украины

Тезисы докладов

Биология старения ………………………………………………………………….. 3, 221-260

Гериатрия ……………………………………………………………………………. 3, 261-305

Социальная геронтология и герогигиена ………………………………………….. 3, 306-322

Биология старения

Березовский В. А., Вайсерман А. М., Литовка И. Г., Чака Е. Г., Лахин П. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В., Войтенко В. П. Влияние кратковременной кислородной депривации в раннем онтогенезе на продолжительность жизни Drosophila melanogaster …. 2, 121

Квитницкая-Рыжова Т. Ю., Ступина А. С., Хаблак Г. В., Михальский С. А., Балла И. А., Топорова Е. К., Гулько Т. П. Возрастные особенности проявлений апоптоза в гисто-гематических барьерах различных органов при экспериментальном сахарном диабете …………………………………. 4,

Колодченко В. П. Сироваткові групи крові системи гаптоглобіна як генетичні маркери схильності до різних типів постаріння ................................................................. 2, 134

Коркушко О. В., Шатило В. Б., Наскалова С. С., Гавалко Ю. В. Особенности изменений интрагастрального pH и продукции гастрина в ответ на стандартный завтрак у практически здоровых людей разного возраста ………………………………...... 1, 3

Петрунь Л. М., Сілонова Н. В. Вплив препарату "Намацит" на деякі ланцюги обміну речовин у старих щурів .......................................................................................... 2, 128

Пішель І. М., Родніченко А. Є., Пашинян Л. Н., Бутенко Г. М. Особливості стану імунної системи та кісткової тканини у мишей-самок лінії CBA/Ca різного віку при розвитку дефіциту естрогенів, індукованого оваріоектомією .............................. 1, 15

Рушкевич Ю. Е., Паршиков А. В., Тушинская Т. В., Мигован С. А., Дубилей Т. А. Возрастные особенности влияния кверцетина на изменения реактивности изолированных фрагментов аорты мышей при экспериментальном сахарном диабете …………………………………………………………………………….. 4,

Гериатрия

Антонюк-Щеглова И. А., Лабунец И. Ф., Шатило В. Б. Коррекция мелатонином нарушений эндокринной функции вилочковой железы у практически здоровых людей пожилого возраста ……………………………………………………….. 4,

Бачинська Н. Ю., Демченко О. В., Рожелюк І. Ф., Шулькевич А. А. Особливості когнітивного профілю та характер перебігу синдрому помірних когнітивних порушень в залежності від його підтипу у хворих літнього віку з гіпертоничною дисциркуляторною енцефалопатією .................................................................... 4,

Грушовська В. М. Комбінована терапія артеріальної гіпертензії, що ускладнена хронічною серцевою недостатністю у хворих літнього та старечого віку ............................. 1, 25

Ена Л. М., Егорова М. С. Особенности структурно-функционального состояния сердца у пациентов пожилого возраста с постоянной формой фибрилляции предсердий и ишемическим инсультом ………………………………………………………….. 1, 35

Кондратюк В. Є., Єна Л. М., Кузнецова С. М. Особливості формування електричної негомогенності міокарда у хворих літнього віку, що перенесли ішемічний інсульт на фоні гіпертонічної хвороби …………………………………………………... 2, 152

Коркушко О. В., Асанов Э. О., Дыба И. А. Влияние положительного давления на выдохе на состояние легочной гемодинамики у пожилых людей с ускоренным старением …………………. 2, 168

Коркушко О. В., Шатило В. Б., Якименко Д. М., Романенко М. С., Наскалова С. С.,
Кислая О. В.
Состояние моторной функции желудка у больных пожилого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки ………………………………. 4,

Корпачева-Зінич О. В. Фракційний склад андрогенів у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від віку, статі та інсулінемії ................................................................ 4,

Опанасенко М. С., Леванда Л. І., Сташенко Д. Д., Кононенко В. А., Обремська О. К., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Конік Б. М,, Веремєєнко Р. А., Демус Р. С., Кліменко В. І. Сучасні підходи до анестезіологічного забезпечення фтизіохірургічних хворих різного віку ................................................................... 1, 43

Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Клименко В. І., Арефьєва Л. В., Веремеєнко Р. А., Конік Б. М., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Кононенко В. А., Леванда Л. І., Обремська О. К. Особливості виконання пульмонектомії з приводу деструктивного туберкульозу легень у хворих різного віку .......................................................... 2, 180

Расин С. М. Агонист гамма-рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, — пиоглитазон как перспективное средство лечения сенильной деменции ……. 2, 142

Шейко С. О. Зв’язок між маркерами запалення і показниками ліпідного спектру крові у хворих літнього віку з хронічною серцевою недостатністю, зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та проявами анемічного синдрому ............................. 4,

Щадчнева Н.О., Бєляєва Н. В., Лук’янов І. Л., Віхарєв І. П. Типи добових ритмів артеріального тиску у хворих похилого віку з грижами передньої черевної стінки .............................................. 2, 174

Социальная геронтология и герогигиена

Бобко Н. А. Возрастные изменения умственной деятельности и кровообращения у операторов напряженного сменного труда ............................................................. 1, 66

Гударенко О. С., Яровий М. М. Стаціонарзамініюючі форми надання медичної допомоги хворим літнього та старечого віку в умовах великого міста .............................. 2, 191

Зозуля В. В. Клініко-економічний аналіз медикаментозної терапії хворих різного віку в лікарняних закладах ................................................................................................ 2, 209

Касьянов Г. И., Запорожский А. А., Ковтун Т. В. Реализация принципов пищевой комбинаторики и обоснование новых биотехнологических решений в технологии продуктов геродиетического назначения ………………………………………... 1, 99

Пинчук И. Я., Колесникова Г. И., Дудина Ж. Г. Эффективность комплекса реабилитационных мероприятий при оказании стационарной психиатрической помощи лицам пожилого и старческого возраста ……………………………….. 1, 90

Поляков О. А., Прокопенко Н. О., Томаревська О. С. Фізіологічна і гігієнічна характеристика загальної працездатності осіб "четвертого віку" ...................... 2, 197

Смольницкая Е. С. Медицинские, социальные, психологические и экономические аспекты трудоспособности пожилых людей (обзор литературы) ……………………....... 1, 53

Некролог

Юрий Григорьевич Григоров ............................................................................................. 4,

Хроника

Члену-кореспонденту АМН України В. В. Безрукову — 70 років …………………… 1, 115

Інформаційно-методичні матеріали, видані ДУ "Інститут геронтології АМН України" у 2005-2009 рр.……………………………………………….............. 1, 112

Новые книги …………………………………………………………………………….. 1, 117

……………………………………………………………………………………………... 2, 215

……………………………………………………………………………………………… 4,