Реєстр нововведень за 2011 рік

Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
04114, м.  Київ, вул. Вишгородська,  67, телефон: (44) 430-4068,
факс: (44) 432-9956, 430-4134

1. КПКВ 6561020
Система діагностики вертебрального больового синдрому (ВБС) в пацієнтів старших вікових груп з остеопорозом.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григор'єва Н.В.
Контактний телефон: (44) 431-0550.
Пропонується диференційований підхід до диференційної діагностики ВБС в пацієнтів старших вікових груп з остеопорозом. Спосіб відрізняється тим, що в людей старших вікових груп, особливо жінок у постменопаузальному періоді, за наявності факторів ризику розвитку ВБС та низькоенергетичних переломів в анамнезі, необхідно проводити денситометричне дослідження кісткової тканини, рентгенморфометричний аналіз тіл хребців, рентгеностеоденситометричне дослідження кісток кисті та визначення рівня вітаміну D й стану метаболізму кісткової тканини. При  встановленні зниження рентгенморфометричних, рентгеносдеоденситометричних показників, а також показників метаболізму кісткової тканини й порушення структурно-функціонального стану та мінеральної щільності кісткової тканини, за даними денситометричних досліджень, необхідно застосовувати заходи для стабілізації процесів резорбції кісткової тканини та профілактики розвитку остеопоротичних переломів.
Застосування наукової розробки в людей старших вікових груп підвищить рівень ранньої діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини та дасть змогу своєчасно застосувати лікувальні та профілаткичні заходи, що покращить якість життя пацієнтів, зменшить медико-соціальні наслідки остеопорозу та його ускладнень.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 50 тис.грн.
Перелік необхідного обладнання: двухфотонний денситометр «Prodigy», ультразвуковий денситометр «Lunar», лабораторне оснащення для визначення рівня маркерів метаболізму кісткової тканини та вітаміну Д, опитувальники.
Послуги розробників: статті у фахових журналах, методичні рекомендації, монографії, курси інформації та стажування, семінари.

2. КПКВ 6561020
Спосіб лікування вертебрального больового синдрому (ВБС) у пацієнтів старших вікових групп.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Бистрицька М.А., Юнусова С.В.
Контактний телефон: (44) 431-0550.
Пропонується новий спосіб лікування ВБС в пацієнтів з остеохондрозом, який здійснюється методом електрофоретичного введення сухого бальзаму для тіла «Каріпаін-плюс». Електрофорез виконують двоканальним апаратом «МИТ ЕФ 2» для електролікування в імпульсному режимі. Електроди розміщують паравертебрально на відстані 10 см один від одного. У випадку наявності корінцевого синдрому позитивний електрод розміщують з боку залученого корінця. Курс лікування - 20 процедур, щоденно, з можливою перервою 1-2 дні.
Застосування розробленого нововведення підвищить ефективність лікування ВБС в пацієнтів з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, що покращить якість їх життя та зменшить медико-соціальні наслідки остеохондрозу.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткового фінансування  не потребує.
Необхідне обладнання: двоканальний апарат «МИТ ЕФ 2» для електролікування, опитувальники.
Послуги розробників: статті в наукових виданнях, інформаційний лист, методичні рекомендації, патент на корисну модель.

3. КПКВ 6561020
Спосіб морфо-функціональної оцінки ефективності генної терапії при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) в експерименті.
Автори-розробники: Михальський С.А., Білошицький В.В., Квітницька-Рижова Т.Ю         
Контактний телефон: (44) 431-0539.
Пропонується спосіб оцінки ефективності генної терапії при ЧМТ: вираженість структурних і морфо-функціональних порушень, а також особливості клітинної загибелі, обумовлені травмою, у експериментальних тварин. В основі способу лежить комплексне дослідження структурних, ультраструктурних та імуногістохімічних змін різних зон мозку із визначенням стану нейронів, гліоцитів, мієлінових волокон та капілярів, а також апоптотичного індексу, після введення плазміди, що несе ген apoE3, у тварин з ЧМТ. Ген apoE3 приймає участь у процесах репарації ліпідного компоненту мембран глії й нейронів, забезпечуючи транспорт холестеролу і фосфоліпідів в ранній і проміжній фазах процесу реінервації, відновлення нейритів і ремоделювання синапсів після травми.
Застосування даної розробки дозволяє провести об'єктивну оцінку ефективності нових методів лікування ушкоджень, викликаних ЧМТ, завдяки комплексній оцінці структурних, ультраструктурних, морфо-функціональних змін та рівня апоптозу в певних відділах мозку з урахуванням віку організму.
На дану наукову розробку спільно з ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України" отримано патент України на корисну модель UA № 49173, МПК A61B 17/00, A61B 5/11 від 26.04.2010.
Нововведення впроваджено у наукову роботу ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" та ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України".
Впровадження нововведення потребує 30 тис. грн.
Необхідне обладнання: світловий та електронний мікроскопи, набір для визначення апоптоза (TUNEL), пристрої та програма для морфометрії.
Послуги розробників: патент України, наукові семінари, статті.

4. КПКВ 6561040
Спосіб діагностики остеопенічного синдрому в пацієнтів різного віку.
Автори розробники: Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Григор'єва Н.В., Бистрицька М.А., Вдовіна О.А.
Контактний телефон: (44) 431-0550.
Пропонується новий спосіб діагностики остеопенічного синдрому із
врахуванням рівня 25-ОН вітаміну D в сироватці крові у пацієнтів різного віку. Вміст 25-ОН вітаміну D визначається за допомогою  електрохемілюмінесцентного методу.  Дефіцит вітаміну D діагностується при показниках 25-ОН вітаміну D  <50 нмоль/л, недостатність -якщо його рівень  знаходиться в межах 75 - 50 нмоль/л. В залежності від рівня вітаміну D в сироватці крові розроблено програми корекції остеопенічного синдрому із застосуванням препаратів кальцію та вітаміну D.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності діагностики та своєчасному лікуванню  остеопенічного синдрому в пацієнтів із дефіцитом та недостатністю вітаміну D,  що покращить якість їх життя та зменшить ризик розвитку остеопорозу та його ускладнень.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 30 тис. грн.
Необхідне обладнання: електрохемілюмінесцентний аналізатор Eleсsys 2010, двохфотонний денситометр «Prodigy» ультразвуковий денситометр «SAHARA», ваги медичні, зростомір, анкети.
Послуги розробників: статті в наукових виданнях, методичні  рекомендації.

5. КПКВ 6561040
Діагностика вторинної аспіринорезистентності (ВА) у людей похилого віку, хворих на ІХС.
Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Коркушко О.В., Бодрецька Л.А.
Контактний телефон: (44) 431-0534.
Пропонується спосіб діагностики ВА у хворих з ІХС, які потребують постійної антитромбоцитарної терапії. Метод відрізняється тим, що в якості діагностичного критерію обрано визначення спонтанної та індукованої агрегації тромбоцитів та вмісту арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів. Для ВА характерно збільшення агрегації тромбоцитів: спонтанної - > 5%, індукованої - > 20%. У випадку  розвитку ВА, пов'язаної з порушенням ліпідного складу мембран тромбоцитів,  відмічається зниження вмісту арахідонової кислоти в загальній кількості жирних кислот до рівня < 16%.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності профілактики тромботичних ускладнень у осіб похилого віку, хворих на ІХС, шляхом своєчасної діагностики ВА та своєчасного застосування необхідних лікувально-профілактичних заходів для попередження ризику розвитку тромботичних усладнень.
На дану наукову розробку отримано  патент України на корисну модель №  64437, МПК GO1N 33/68 (2006.01) від 10.11.11. 
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 30 тис.грн.
Необхідне обладнання: агрегометр, газохроматограф. 
Послуги розробників: методичні рекомендації.

6. КПКВ 6561040
Спосіб подолання аспіринорезистентності у хворих, що потребують постійної антитромбоцитарної терапії.
Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Коркушко О.В., Бодрецька Л.А.
Контактний телефон: (44) 431-0534.
Пропонується спосіб подолання вторинної резистентності до аспірину у хворих, які потребують постійної антитромбоцитарної терапії, шляхом додавання до базисного лікування ω-3 поліненасичених жирних кислот в дозі 1000 мг/добу протягом 3-х місяців, що приводить до відновлення чутливості тромбоцитів до терапії аспірином у зазначеної категорії хворих за рахунок нормалізації жирнокислотного складу мембран тромбоцитів.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності профілактики тромботичних ускладнень у осіб похилого віку, хворих на ІХС, шляхом своєчасного подолання вторинної аспіринорезистентності.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №  64490, МПК А61К 31/175 (2006.01)  від 10.11.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 25 тис. грн.
Необхідне обладнання: агрегометр.  
Послуги розробників: методичні рекомендації, статті в наукових виданнях. 

7. КПКВ 6561040
Спосіб оптимізації оцінки ефективності лікування хронічної серцевої недостатності (СН) в осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця (ІХС).
Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Кобернік Н.М.
Контактний телефон: (44) 431-0534.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування СН за рахунок одночасної оцінки показників структурно-функціонального стану міокарду та рівня апоптозу мононуклеарів, що є маркером активності програмованої загибелі клітин органів-мішеней СН. Обстеження повторюють після проведеного лікування, і якщо одночасно з покращенням стану міокарду спостерігається вірогідне зниження рівня спонтанного та індукованого апоптозу мононуклеарів, означене лікування вважається.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності лікування людей похилого віку з ІХС та СН шляхом його оптимізації, що сприятиме покращенню якості та збільшенню тривалості їх життя.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 49533, МПК А61В 10/00  (2009) від 26.04.10.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 10 тис. грн.
Необхідне обладнання: біохімічний аналізатор, ехокардіограф.  
Послуги розробників: патент, методичні рекомендації, статті в наукових виданнях.

8. КПКВ 6561040
Спосіб оптимізації лікування серцевої недостатності (СН) у хворих похилого віку, що перенесли інфаркт міокарду (ІМ).
Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Кобернік Н.М.
Контактний телефон: (44) 431-0534.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування СН у хворих похилого віку, що перенесли ІМ. При наявності у них лабораторних ознак активації системи коагуляції (рівня Д-димерів > 140 нг/мл та розчинних фібрин-мономерних комплексів > 4 мг/100мл) в базисній стандартній терапії проводиться заміна ацетилсаліцилової кислоти, в дозі 100 мг/добу, на варфарин в дозі, необхідній для досягнення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в межах 2,0-3,0.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності профілактики тромботичних ускладнень у осіб похилого віку, хворих на СН, шляхом своєчасного лікування гіперактивації системи коагуляції.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 49534, МПК А61К31/19 (2006.01) від 26.04.10.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення додаткового фінансування  не потребує.
Необхідне обладнання: коагулометр.  
Послуги розробників: патент, методичні рекомендації, статті в наукових виданнях.

9. КПКВ 6561040
Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН) у хворих літнього та старечого віку з  артеріальною гіпертензією (АГ) .
Автори розробники: Єна Л. М., Грушевська В. М., Кондратюк В.Є., Артеменко В. О.
Контактний телефон: (44) 428-1683.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування  пацієнтів літнього та старечого віку з АГ, ускладненою ХСН, шляхом додаткового призначення до базисної  комбінованої гіпотензивної терапії препаратами інгібіторів АПФ, β-блокаторів та діуретиків лікарського препарату метаболічної дії - триметазидину пролонговоної дії у стандартній дозі 35 мг,   двічі на добу, після їжі. Додаткова терапія триметазидином підвищує ефективність лікування  хворих  за рахунок більш вираженого покращення скоротливої здатності та діастолічної функції серця, додаткового   впливу триметазидину  на   стан ендотелію та  пружно - в'язкі    властивості артерій, значного збільшення швидкості клубочкової фільтрації.
Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності антигіпертензивної та антиішемічної терапії  хворих літнього та старечого віку з АГ, ускладненою ХСН, за рахунок кардіо- та вазопротекторного ефектів триметазидину, підсилення нефропротекторної дії антигіпертензивних препаратів, що, відповідно, сприятиме  профілактиці  судинних ускладнень та  зменшенню кількості госпіталізацій  даного контингенту хворих.
На дану розробку отримано патент України на корисну модель № 64681, МПК А61Р 9/04 (2006.01) від 10.11.11р.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення додаткового фінансування  не потребує.    Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: статті в наукових виданнях.  

10. КПКВ 6561040
Спосіб лікування  хворих похилого віку з  артеріальною    гіпертензією (АГ) та   супутньою  ішемічною хворобою серця (ІХС).
Автори-розробники: Христофорова Г.М., Єна Л.М., Кондратюк В.Є.
Контактний телефон: (44) 428-1683.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування хворих похилого віку з АГ та супутньою ІХС  шляхом додаткового призначення до базисної  комбінованої антигіпертензивної та антиішемічної терапії лікарського препарату метаболічної дії -  триметазидину,  в дозі 30 мг, тричі  на добу. Додаткова терапія триметазидином приводить до значного покращення показників функціонального стану серцево-судинної системи хворих,  пружно-в'язких  властивостей артерій та функції ендотелію, що веде до зменшення ризику виникнення судинних ускладнень.
Застосування нововведення для лікування хворих похилого віку з АГ та
супутньою ІХС сприятиме підвищенню  ефективності терапії, профілактиці судинних ускладнень та зменшенню кількості госпіталізацій у даного контингенту хворих.
На дану розробку отримано патент України на корисну модель № 65222, МПК А61Р 9/04 (2006.01) від 25.11.11.       
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення додаткового фінансування  не потребує.      Необхідне обладнання: не потребує. 
Послуги розробників: статті в наукових виданнях.

11. КПКВ 6561040
Модель організації діяльності відділення медико соціальної реабілітації територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів (ТЦСОП).
Автори-розробники: Чайковська В.В., Єгорова Л.В., Вялих Т.І.
Контактний телефон: (44) 431-0509.
Розроблена модель організації діяльності відділення медико-соціальної реабілітації ТЦСОП, що включає в себе основні складові: 1. Структурна модернізація: введення в штат відділення посад лікаря-психотерапевта та патронажної медичної сестри; зміни в співвідношенні лікарів та середнього медичного персоналу до 1:4 (замість існуючого 1:1,5). 2. Оптимізація організаційного забезпечення: розроблені нормативи організації відділення медико-соціальної реабілітації ТЦСОП,  а також "Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян". 3. Методичні матеріали до навчальних програм "Основи геріатричних знань", "Актуальні питання геронтопсихіатрії" та "Мультидисциплінарна командна робота в системі медико-соціальної допомоги людям літнього віку" - для підготовки з геріатрії медичного персоналу, соціальних працівників ТЦСОП та його волонтерського активу.
Впровадження розробленої функціонально-структурної моделі відділення медико-соціальної реабілітації ТЦСОП забезпечить доступність та оптимізацію розподілу обсягів реабілітаційної допомоги пацієнтам відповідно до їх профільного захворювання та функціонального стану, особливо при наданні реабілітаційної допомоги вдома.
Нововведення впроваджено у практику ТЦСОП №1 Шевченківського району м. Києва.
Впровадження нововведення додаткового фінансування  не потребує.  Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: навчальні програми для підготовки з питань надання допомоги людям літнього віку для медичного персоналу та соціальних працівників ТЦСОП, а також його волонтерського активу; методичні рекомендації та ін.

Вчений секретар інституту
канд.мед.наук                                                           Л.Ф.Андріанова