Реєстр нововведень за 2006 рік

1. КПКВ – 6561030

Роль харчування в профілактиці захворювань опорно-рухового апарату.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Григоров Ю.Г., Григор’єва Н.В.
Контактний телефон: (044) 430-41-74, 431-05-73.
Пропонується аналіз впливу раціону харчування на розвиток остеопорозу в жінок старших вікових груп, розвиток й прогресування остеоартрозу великих суглобів. Доведено, що врахування особливостей фактичного харчування жінок старших вікових груп дозволяє зменшити частоту виникнення захворювань опорно-рухового апарату, що сприяє зменшенню інвалідності та покращенню якості їх життя.
Застосування нововведення сприятиме збереженню індивідуального та громадського здоров’я, стимулюванню серед населення навичок здорового способу життя, профілактиці аліментарних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, в т.ч. захворювань опорно-рухового апарату.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційний лист.

2. КПКВ – 6561040

Роль харчування в профілактиці передчасного старіння.
Автори-розробники: Григоров Ю.Г., Семесько Т.М., Синєок Л.Л.
Контактний телефон: (044) 431-05-73.
Пропонуються наукові принципи організації харчування людей старшого віку, яке повинно відповідати віковим потребам організму, попереджати розвиток вікзалежної патології, передчасне старіння. Викладені рекомендації щодо харчування в плані профілактики атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, ожиріння, онкопатології.
Застосування нововведення сприятиме збереженню індивідуального та громадського здоров’я, стимулюванню серед населення навичок здорового способу життя, профілактиці аліментарних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, удосконаленню харчування людей старшого віку; сприятиме профілактиці вікзалежної патології, підвищенню потенціалу здоров’я людей літнього віку в Україні.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, методичні рекомендації.

3. КПКВ – 6561040

Раціональне харчування людей літнього і старечого віку.
Автори-розробники: Григоров Ю.Г., Поворознюк В.В., Корзун В.Н.
Контактний телефон: (044) 431-05-73.
Пропонуються основні принципи геродієтетики, наведено дані про добову потребу людей старших вікових груп в основних харчових речовинах і енергії, а також розроблені і апробовані семиденні меню-розробки.
Застосування нововведення сприятиме збереженню індивідуального та громадського здоров’я, стимулюванню серед населення навичок здорового способу життя, профілактиці аліментарних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційний лист.

4. КПКВ – 6561020

Спосіб прогнозування розвитку шлуночкової екстрасистолії високих градацій (ШЕВГ) у хворих літнього віку з ІХС.
Автори- розробники: Лішневська В.Ю., Коркушко О.В., Борецька Л.А., Папуга М.С.
Контактний телефон: (044) 431-05-34.
Пропонується спосіб прогнозування розвитку ШЕВГ у хворих літнього віку з ІХС шляхом визначення тривалості добової ішемії та дисперсії інтервалу dQRS. Спосіб відрізняється тим, що додатково введені показники пізніх потенціалів шлуночків та симпатичної активності (LF): при значенні показників дисперсії інтервалу dQRS >38 мс; рівня симпатичної активності LF >517 мс2; часу добової ішемії >30 хв та наявності пізніх потенціалів шлуночків прогнозують розвиток ШЕВГ.
Застосування нововведення забезпечує високу точність результатів, досконалість, доступність у використанні в умовах поліклініки та будь-якого стаціонару; покращує діагностику розвитку ШЕВГ в осіб літнього віку.
На дану наукову розробку подана заявка на винахід.

Необхідне обладнання: ехокардіограф, добовий монітор ЕКГ із записом та аналізом кардіоритмограми, електрокардіограф високої вирішувальної здатності.

Послуги розробників: курси на робочому місці.

5. КПКВ – 6561020

Спосіб стратифікації ризику кардіальної смерті осіб літнього віку, хворих на ІХС.
Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Єльнікова В.О., Калмиков М.П., Коберник Н.М.
Контактний телефон: (044) 431-05-34.
Пропонується спосіб стратифікації ризику розвитку кардіальної смерті в осіб літнього віку з ІХС шляхом визначення фракції викиду лівого шлуночка, добової ішемії та наявності предикторів кардіальної смерті. Спосіб відрізняється тим, що в якості предикторів додатково обрані показник мікроциркуляції < 3,4 мл/хв/100 г, рівень спонтанної агрегації тромбоцитів > 4,8 %, індекс деформованості еритроцитів < 1,04 y.o., рівень ліпопротеїдів високої щільності < 0,9 ммоль/л.
Застосування нововведення забезпечує високу точність результатів, досконалість, доступність, є методично простим і дозволяє швидко і достовірно визначити ризик кардіальної смерті, особливо в осіб літнього віку.

На дану наукову розробку подана заявка на винахід.

Необхідне обладнання: ехокардіограф, добовий монітор ЕКГ із записом та аналізом кардіоритмограми, електрокардіограф високої вирішувальної здатності, реометр, агрегометр, лазерний допплерівський флоуметр.

Послуги розробників: курси на робочому місці.

6. КПКВ – 6561020

Спосіб визначення стійкості організму людини до гіпоксії.
Автори-розробники: Асанов Е.О., Писарук А.В., Чеботарьов М.Д.
Контактний телефон: (044) 431-05-29.
Пропонується спосіб визначення стійкості організму людини до гіпоксії, в основі якого лежить оцінка протягом всього часу обстеження реакції вентиляції, АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2 в організмі людини при вдиханні гіпоксичної суміші з безперервно зростаючим рівнем гіпоксії.
Застосування нововведення забезпечує високу надійність, точність, безпечність методу, індивідуальний підхід до визначення стійкості організму до гіпоксії; дозволяє постійно контролювати та моніторувати стан людини, що обстежується.

На дану наукову розробку отримано патент України № 7845 від 15.07.05р.

Необхідне обладнання: апаратний комплекс “Гіпотрон” (Україна), кардіомонітор “Ютас UM-300” (Україна).

Послуги розробників: патент України, наукові статті.

7. КПКВ – 6561030

Агоніст дофамінових рецепторів Бромокриптин як препарат вибору при диференційованому підході до комплексної терапії хвороби Паркінсона у пацієнтів з порушенням вуглеводного обміну.
Автори-розробники: Карабань І.М., Карабань М.В., Карасевич Н.В.
Контактний телефон: (044) 431-05-49.
Пропонуються результати порівняльного вивчення окремих показників вуглеводного і ліпідного обмінів у хворих на ХП і при ХП, переобтяженій ЦД 2 типу. Встановлено, що у хворих другої групи порушена толерантність до глюкози, що зумовлено зниженням чутливості периферійних тканин до інсуліну. Зниження толерантності до вуглеводів є фактором, що значно погіршує перебіг ХП, і поєднання ХП з ЦД 2 типу прискорює прогредієнтність перебігу ХП.
Застосування агоністів дофамінових рецепторів ерголінового типу (бромокриптину) у хворих на ХП з порушенням вуглеводного обміну знижує інсулінорезистентність і позитивно впливає на показники ліпідного обміну (знижує рівень тригліцеридів та підвищує рівень холестерину в ліпопротеїдах високої щільності).

Необхідне обладнання: ультразвуковий допплер, тестування за шкалою UPDRS, біохімічний контроль глікемічного профілю.

Послуги розробників: методичні рекомендації.

8. КПКВ – 6561020

Опіоїдні пептиди як засіб корекції нейроендокринного дисбалансу, пов’язаного із старінням.
Автори-розробники: Бутенко Г.М., Магдич Л.В., Лабунець І.Ф.
Контактний телефон: (044) 431-05-60.
Пропонується застосування опіоїдних пептидів як засобу корекції нейроендокринного дисбалансу, пов’язаного із старінням. Встановлена можливість корекції функціонального стану різних ланок імунної системи у старих тварин в умовах модуляції нейроендокринних впливів за допомогою аналога ендогенних опіоїдів даларгіну (D-Ala2, Leu5, Arg6 – Enkephalin). Введення даларгіну має модулюючий вплив на імунну систему експериментальних тварин: у старих нормалізує функціональний стан тих ланок імунитету, активність яких порушена, у дорослих тварин проявляє виражену антистресорну дію.
Застосування нововведення показало, що опіоїдні пептиди оказують геропротекторний вплив на функціональний стан імунно-нейроендокринної системи старих тварин.

Необхідне обладнання: центрифуги, мультискан, лічильник радіоактивності, мікроскопи, термостатичні шафи та термостатична баня.

Послуги розробників: консультації на робочому місці, семінари та ін.

9. КПКВ – 6561020

Лікування хворих на синдром м’якого когнітивного зниження та синдром деменції малими дозами церебролізину.
Автори-розробники: Бачинська Н.Ю., Полєтаєва К.М., Холін В.О.
Контактний телефон: (044) 431-05-26 (41).
Пропонується курсове використання малих доз церебролізину шляхом внутрішньовенного крапельного вливання його в дозі 5-10 мл на 100 мл фізіологічного розчину, щоденно протягом 10 днів.
Застосування нововведення забезпечує нову ефективну та безпечну схему лікування хворих старших вікових груп з синдромом м’якого когнітивного зниження. Встановлена позитивна динаміка загального стану хворих, показників експериментально-психологічного обстеження та біоелектричної активності головного мозку під впливом лікування церебролізином.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: підготовка спеціалістів на робочому місці, статті.